Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je Fuego Cartel s.r.o. IČO: 227 95 774 Sídlo: Dlouhá 610/4, 110 00 Praha 1 telefon: +420 606 802 880 e-mail: sara@campfuego.cz internetové stránky: www.campfuego.cz
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Provozovatelem.
 3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Změna znění obchodních podmínek bude Provozovatelem vždy zveřejněna na internetových stránkách Provozovatele.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Provozovatel
 2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen “Zákazník").

II. Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit veřejný nebo soukromý kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou rezervací nebo objednávkou Zákazníka a umožnit Zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

III. Vznik smluvního vztahu

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Smluvní vztah v případě veřejného kurzu, akce či jednotlivé služby vzniká potvrzením rezervace Zákazníka ze strany Provozovatele.
 2. Rezervaci účasti na veřejném kurzu, akci, či jednotlivé službě je možné učinit elektronicky prostřednictvím webových stránek www.campfuego.cz Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto VSP.
 3. Rezervace účasti na veřejném kurzu, akci, či jednotlivé službě musí obsahovat identifikační údaje Provozovatele a Zákazníka (alespoň jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu), počet osob, které se za Zákazníka zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu Provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou Provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou Provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka.

  soukromé kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Smluvní vztah v případě soukromého kurzu, akce či jednotlivé služby vzniká potvrzením individuální nabídky Provozovatele ze strany Zákazníka, kdy se taková nabídka stává objednávkou.
 2. Poptávku soukromého kurzu, akce, či jednotlivé službu je možné učinit elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.campfuego.cz nebo prostřednictvím e-mailu sara@campfuego.cz. Na základě poptávky vytvoří Provozovatel individuální nabídku na soukromý kurz, akci, či jednotlivou službu.
 3. Individuální nabídka na soukromý kurz, akci, či jednotlivou službu musí obsahovat identifikační údaje Provozovatele a Zákazníka (jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob), počet osob, které se zúčastní soukromého kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu Provozovatele, popis kurzu, akce či jednotlivé služby, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle poptávky zákazníka.
 4. Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, je odvozeno od požadavku smluvních stran.

IV. Cenové a platební podmínky

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na veřejném kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby, ve výši dle potvrzené rezervace Zákazníka, a to vždy v souladu s nabídkou Provozovatele.
 2. Cena za účast na veřejném kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby se hradí ve chvíli, kdy je prováděna rezervace na webu www.campfuego.cz.
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny konečné, včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen za kurz, akci, či jednotlivou službu zaplatit.
 4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby uhrazena Provozovateli řádně a včas, je Provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím jednotlivé služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí jednotlivé služby. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby.

soukromé kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Na základě Zákazníkem potvrzené individuální nabídky (objednávky) vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na 50 % z předpokládané ceny soukromého kurzu, akce, či jednotlivé služby.
 2. Záloha na poskytnutí soukromého kurzu, akce, resp. jednotlivé služby je splatná ve lhůtě 14 dnů od vystavení zálohové faktury nejpozději však ve lhůtě 30 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím jednotlivé služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 3. Po poskytnutí soukromého kurzu, akce, resp. jednotlivé služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi konečnou fakturu s doplatkem na skutečnou cenu soukromého kurzu, akce, či jednotlivé služby.
 4. Doplatek za poskytnutí soukromého kurzu, akce, resp. jednotlivé služby je splatný nejpozději do 14 dnů od vystavení konečné faktury, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit jak zálohu, tak doplatek za poskytnutí soukromého kurzu, akce, resp. jednotlivé služby bezhotovostním převodem na účet Provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny Provozovatele. V případě bezhotovostního převodu se záloha i doplatek za soukromý kurz, akci, resp. jednotlivou službu považují za uhrazené připsáním ve prospěch účtu Provozovatele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Provozovatele, resp. jeho zástupce.
 2. Lektor, resp. jeho zástupce je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
 3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Provozovatel, resp. lektor, jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
 5. Provozovatel, resp. lektor, se zavazuje poskytnout Zákazníkovi kurz, akci, resp. jednotlivé služby až v okamžiku, kdy obdrží platbu od Zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz, akci, resp. za jednotlivé služby ze strany Zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.
 6. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
 7. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též Zákazník.
 8. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 9. Účastníci kurzu si jsou vědomi, že veškeré potraviny jsou použity pouze jako rekvizita pro kurz vaření a že jejich konzumaci berou na vlastní zodpovědnost.
 10. Účastníci kurzu si jsou vědomi toho, že zaplacená poskytnutá služba končí ve 22:00 v den konání služby.

VI. Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

ze strany Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:

  1.1. Kurz, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně patnácti osobami;

  1.2. Lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

  1.3. V provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. počasí, pandemie, vládní nařízení).

  2. V případě, že Provozovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se Zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se Provozovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout Zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu, volbu písemně provede zákazník.

  ze strany Zákazníka – veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. V případě, že Zákazník či další účastníci veřejného kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat veřejný kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto Zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit Provozovateli.
 2. Účast na veřejném kurzu je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) do deseti pracovních dnů a dříve před sjednaným termínem kurzu. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 1 000 Kč za každé rezervované místo (příklad: pokud jsou rezervovaná dvě místa na daný kurz a Zákazník si přeje obě rezervace zrušit a vrátit peníze, bude vrácená částka ponížena o 2 000 Kč, atd.). V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 3. Termín rezervace na veřejný kurz je možné právě jednou změnit, a to nejpozději deset pracovních dnů před sjednaným termínem kurzu a sjednat bezplatně termín nový.
 4. V případě, že termín rezervace na veřejný kurz bude Zákazníkem zrušený/změněný později než deset pracovních dnů před sjednaným termínem v bodě tři, považuje se služba za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. Zákazník však může v tomto případě za sebe poslat náhradu, což musí dát Provozovateli písemně na vědomí.

  ze strany Zákazníka – soukromé kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. V případě, že Zákazník či další účastníci soukromého kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat soukromý kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto Zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit Provozovateli.

V případě zrušení objednávky soukromého kurzu, akce, resp. jednotlivé služby ze strany Zákazníka je Provozovatel oprávněn vůči zaplacené záloze uplatnit následují storno podmínky:

 • Při zrušení měsíc a déle před termínem je záloha vratná v plné výši;
 • Při zrušení 30-14 dní před termínem je vratná polovina zálohy, tedy 25 % z předpokládané ceny akce;
 • Při zrušení 14 a méně dní před termínem akce propadá celá záloha provozovateli.

VII. Vouchery

Neadresný voucher

 1. Zakoupením neadresného voucheru souhlasíte s VSP.
 2. Neadresný voucher na kurz je vystaven na určitou hodnotu, lze jej tedy použít k úhradě ceny rezervace libovolného kurzu dané sezóny v neobsazeném termínu, nebo její části.
 3. Neadresný voucher na kurz je rovněž možné použít k úhradě soukromé akce. Přejete-li si voucher uplatnit tímto způsobem, je nutné na to upozornit při zadávání poptávky. V případě, že je hodnota neadresného voucheru na kurz nižší než hodnota rezervace, nebo cenové kalkulace na soukromou akci, je pro potvrzení objednávky nutné rozdíl doplatit.
 4. Neadresný voucher na kurz je platný pouze na sezónu, pro kterou byl vydán. Neuplatněné vouchery, stejně jako nevyčerpaný rozdíl v hodnotě voucheru v případě objednání levnějšího kurzu, bez náhrady propadají. (příklad: Dostanete voucher na sezónu 2021. Je na vaší zodpovědnosti ho v téže sezóně uplatnit při rezervaci libovolného volného termínu na stránkách www.campfuego.cz. Pokud voucher neuplatníte, nebo uplatnit nestihnete před vyprodáním vypsaných kurzů, jeho platnost se automaticky neprodlužuje a Fuego Cartel s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost.)
 5. Prodloužení platnosti neadresného voucheru na kurz je možné pouze v odůvodněných případech a je nutné o něj zažádat e-mailem ještě před uplynutím platnosti voucheru. O nároku na prodloužení platnosti neadresného voucheru rozhoduje výhradně Provozovatel.
 6. Neadresný voucher na kurz nelze směnit za peníze.
 7. Neadresný voucher na kurz lze uplatnit pouze jednou. Za zneužití či ztrátu voucheru neneseme odpovědnost.
 8. Po uplatnění neadresného voucheru se na změnu/zrušení rezervace vztahují VSP.

  Voucher na konkrétní kurz

 1. Voucher na konkrétní kurz a termín zakoupíte prostřednictvím rezervačního formuláře na webu www.campfuego.cz
 2. Voucher na konkrétní kurz a termín je pouze dokladem o uskutečněné rezervaci. Na její změnu/zrušení se vztahují VSP.

VIII. Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora o uložení věcí, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000 Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí.
 2. Účastník kurzu, akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

IX. Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, neprobíhají dle smluvních podmínek, je Zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. Reklamace se uplatňuje písemně u Provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost Provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Reklamace Zákazníka musí být Provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění.
 2. Pokud Provozovatel reklamaci Zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží Provozovateli.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) povinen vůči kupujícímu splnit informační povinnost.
 2. Zástupcem Provozovatele pro správu osobních údajů je Sara Madarová (e-mail: sara@campfuego.cz).
 3. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby Provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem.
 4. Provozovatel je oprávněn podrobnosti o e-mailové adrese oprávněn dále zpracovávat a shromažďovat pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 
 5. Provozovatel uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy.
 6. Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku VSP kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu sara@campfuego.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoliv považovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, případně požadovat omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo na přenositelnost údajů.
 7. V případě, že Zákazník poskytuje Provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 8. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech. Zákazník, účastník kurzu akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby, má vždy právo vyjádřit s tím nesouhlas, případně svůj souhlas následně odvolat, a to bez udání důvodu. V případě využití práva na odvolání souhlasu je třeba doručit žádost prostřednictvím e-mailu sara@campfuego.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele.
 9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou rezervací, objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Tyto podmínky jsou platné od 10. února 2023.

E-SHOP

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Fuego Cartel s.r.o. se sídlem Dlouhá 610/4, Staré Město, 110 00 Praha identifikační číslo: 22795774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C314671(dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://shop.campfuego.cz

2. Obchodní podmínky se neuplatní v případě, že Kupujícím je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek Prodávající zveřejní na svých internetových stránkách: campfuego.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a dalších zemí.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zaslána Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Shopify na bankovní účet Fuego Cartel s.r.o., č.ú.: 5487196369/0800 vedený u České Spořitelny provozovatele E-shopu shop.campfuego.cz

2. Veškeré platby jsou evidovány podle zákona o evidenci tržeb. Prodávající je povinen zaevidovat každou přijatou platbu do 48 h od přijmutí objednávky.

3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Reklamační řád – odstoupení od kupní smlouvy

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě shop.campfuego.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 1. Právo Kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u Prodávajícího.

 1. Vada výrobku

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil Prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady:

- mechanické poškození zboží – střihání, roztržení, „místní“ kartáčování

- jakékoli zásahy do zboží

- poškození zboží chemikáliemi

- špatným zacházením se zbožím

 1. Reklamovat předmět koupě může pouze Kupující, a to:

- zasláním reklamace e-mailem – sara@campfuego.cz - e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů

- telefonicky na tel. čísle +420 606 802 880.

 1. Reklamovaný předmět koupě doručí Kupující Prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí Prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě Prodávajícímu na účet dle dohody.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do přístroje apod.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 5. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4. 7 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 6. Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy je přílohou obchodních podmínek.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.7 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.7 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 12. V případě, že je Kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, zákonná možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na něj nevztahuje.
 13. Zašle-li Kupující zboží zpět Prodávajícímu v souvislosti s neplatným odstoupením od kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn zaslat zboží zpět Kupujícímu, a to na jeho náklady. Odmítne-li v takovém případě Kupující zboží zaslané zpět převzít, je Prodávající oprávněn zboží uskladnit u třetí osoby dle svého výběru, a to na náklady Kupujícího.

5. Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. V případě, že Kupující zásilku převezme a následně zjistí jakékoli poškození, je povinen toto neprodleně reklamovat u dopravce. V případě poškození je Kupující povinen zdokumentovat poškození, foto celého obalu ze všech stran a samotné poškození, až do vyjádření k reklamaci nesmí se zásilkou manipulovat. Pokud tak neučiní, není možné poškození vzniklé při přepravě reklamovat a domáhat se úhrady škody po Prodávajícím.

7. V případě, že Kupující svou objednávku před odesláním nezruší a následně ji nepřevezme, bude mu podle platného občanského zákoníku účtována vzniklá škoda za balné a za přepravné v plné výši a dále smluvní pokuta ve výši 5 % z hodnoty objednávky na pokrytí nákladů na objednávku a její expedici. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo Prodávajícího požadovat vedle smluvní pokuty též náhradu škody v její plné výši. Toto ustanovení se vztahuje i na případy chybných objednávek učiněných ze strany kupujícího.

8. V případě, že Kupující objednávku vrátí bez odstoupení od kupní smlouvy, bude mu účtováno balné a veškeré náklady spojené s dodáním zásilky.

6. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti apod.;

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

6. V případě neuznané reklamace hradí náklady za zaslání zboží Prodávajícímu k reklamaci Kupující.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: sara@campfuego.cz.

3. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající je ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) povinen vůči Kupujícímu splnit informační povinnost.

2. Zástupcem Prodávajícího pro správu osobních údajů je Sara Madarová (e-mail: sara@campfuego.cz).

3. Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami Kupující vyslovuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával a shromažďoval osobní údaje Kupujícího v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn podrobnosti o e-mailové adrese oprávněn dále zpracovávat a shromažďovat pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

5. Prodávající uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy.

6. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu sara@campfuego.cz nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je rovněž oprávněn kdykoliv považovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, případně požadovat omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo na přenositelnost údajů.

7. V případě, že Kupující poskytuje Prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

8. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Kupující oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech. Prodávající, účastník kurzu akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby, má vždy právo vyjádřit s tím nesouhlas, případně svůj souhlas následně odvolat, a to bez udání důvodu. V případě využití práva na odvolání souhlasu je třeba doručit žádost prostřednictvím e-mailu sara@campfuego.cz nebo písemně na adresu sídla Prodávající.

9. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Pro Prodávajícího i Kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy je přílohou obchodních podmínek.

7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Dlouhá 610/4, Staré Město, 110 00 Praha, adresa elektronické pošty sara@campfuego.cz.

8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. února 2023.

V Praze dne 10. února 2023

Fuego Cartel s.r.o.

IČO: 22795774

Dlouhá 610/4

110 00 Praha 1

 adresa pro doručování elektronické pošty: sara@campfuego.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vážení,

dovoluji si Vám oznámit, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne ………….., jejímž předmětem bylo poskytnutí služby/koupě zboží[1]: ……………………………………………………………………………………………………………

Tato služba byla poskytnuta/toto zboží[2] bylo poskytnuto dne …………………………………………….

Pro účely tohoto odstoupení od smlouvy uvádím svou adresu: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Dne ………………

………………………………. Jméno a příjmení spotřebitele

Podpis[3]

[1] Nehodící se škrtněte

[2] Nehodící se škrtněte

[3] Popis spotřebitele pouze v případě, že je odstoupení od smlouvy zasílán v listinné podobě